Zásady ochrany osobních údajů

I.

Základní ustanovení

1.      
Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dálejen: „GDPR”) je Leoš Kašpar, IČ: 70404461, se sídlem: Zarybník 186, 594 42 Měřín  (dále jen: „správce“).

 

2.      Kontaktní údaje správce jsou 

       adresa: Zarybník 186, 5944 42

email: kaspar@LK-pergoly.cz

telefon: +420 735 160 747 

 

3.      Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické,
ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

4.      
Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.  

 

 

II.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních
údajů

 

1.      Správce  zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které
správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

 

2.      Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

 

 

III.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 

1.      Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

·        plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

·   oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,

·       Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména prozasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR vespojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

 

2.      Účelem zpracování osobních údajů je

·        vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsouvyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvuuzavřít či jí ze strany správce plnit,

·        zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

 

3.      Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

 

IV.

Doba uchovávání údajů

 

1.      Správce uchovává osobní údaje

·        po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností
vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z
těchto smluvních vztahů (po dobu 5 let od ukončení smluvního vztahu).

·   po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle však 5 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

 

2.      Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 

 

V.

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 

1.      Příjemci osobních údajů jsou osoby

·        podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci
plateb na základě smlouvy,

·        podílející se na zajištění provozu služeb,

·        zajišťující marketingové služby.

2.      
Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní
organizaci. 

 

 

VI.

Vaše práva

 

1.      Za podmínek stanovených v GDPR máte

 

·        právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

·      právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování

       dle čl. 18 GDPR.

·       právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.

·       právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a

·       právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

·        právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo
elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto
podmínek.

 

2.      Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte,

        že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

 

 

VII.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

 

1.      Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení       osobních údajů.

2.      Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné
podobě.

3.      Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

 

VIII.

Závěrečná ustanovení

 

1.      Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

 

2.      S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

 

3.      Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách, případně Vám zašle novou verzi těchto podmínek na e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 01.01.2020.