Všeobecné obchodní podmínky

Úvodní ustanovení

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) se vztahují na všechny závazky ve věci smlouvy o dílo uzavřených mezi společností LK-Pergoly.cz s.r.o.., se sídlem: Holubice 298, 683 51 , Holubice IČO: 14045206, zapsané v obchodním rejstříku, C 126307/KSBR, Krajským soudem v Brně (dále jen „Dodavatel“) a každou fyzickou nebo právnickou osobou, která je objednatelem
(dále jen „Objednatel“)

 

Závazný vztah mezi Objednatelem a dodavatelem tvoří: objednávka v písemné podobě se specifikací předmětu plnění (dále jen „smlouva“), zaměřovací protokol k zakázkovým produktům (dále jen „zaměřovací protokol“) a tyto VOP.

 

V případě rozporu mezi ustanoveními smlouvy, zaměřovacího protokolu a těchto VOP, mají přednost ustanovení smlouvy, ledaže jde o rozpor v technické specifikaci předmětu díla, pak mají přednost ustanovení zaměřovacího protokolu oproti smlouvě.

 

Uzavřenou objednávku je možno měnit pouze písemnou formou potvrzenou oběma stranami. 

Potvrzená objednávka objednavatelem, vč. zaměřovacího protokolu je pojímána jako smlouva.

 

Předmět smlouvy

Dodavatele se zavazuje provést pro objednatele dílo dle objednávky a zaměřovacího protokolu. Objednatel se zavazuje dílo zaplatit a převzít.

 

Objednání díla

Objednatel si na základě nabídky dodavatele objedná vyhotovení, dodání a montáž díla, pokud ve smlouvě není uvedeno jinak. 

Objednání je možné písemně/elektronicky. Případně telefonicky přičemž musí být následně potvrzeno písemnou formou. 

Objednávka musí obsahovat veškeré potřebné identifikační údaje objednatele pro plnění objednávky.

  

Uzavření objednávky

Dodavatel objednateli objednávku potvrdí nebo neprodleně sdělí své výhrady k ní, určí jiné slučitelné řešení. Podpisem objednávky ze strany Objednatele i Dodavatele je potvrzena. Další případné ujednání je nutno stvrdit písemnou formou.

Dodavatel provede zaměření díla, údaje budou zaneseny do zaměřovacího protokolu. Objednatel je povinný poskytnout dodavateli veškerou součinnost pro účel zaměření a sdělit všechny potřebné informace. Správnost údajů na Zaměřovacím protokolu objednatel potvrdí podpisem. Zaměřovací protokol je nedílnou součástí objednávky. Zaměřovací protokol má přednost před objednávkou, dojde-li k rozporu.

 

Cena 

Cena se řídí aktuálním ceníkem dodavatele.

Dodavatel se může dohodnout s konkrétním Objednatelem na jiných cenových a platebních podmínkách.

Zničení a poškození díla v době, kdy došlo k přechodu nebezpečí škody na věci na Objednatele, nemá vliv na povinnost objednatele řádně a včas zaplatit cenu díla.

Objednatel podpisem smlouvy o dílo výslovně prohlašuje, že má zajištěno financování celého díla. V případě, že se kdykoliv v průběhu realizace díla ukáže toto prohlášení Objednatele mylným či nepravdivým, je na tomto základě zhotovitel oprávněn nezahájit, přerušit či nedokončit realizované dílo. 

 

Platební podmínky 

Objednatel je povinen řádně a včas zaplatit celkovou cenu díla, a to za podmínek určených v následujících dle VOP či v objednávce. 

Objednatel je povinen zaplatit celkovou cenu na základě faktury vystavené dodavatelem, náležitosti budou určeny v objednávce. Forma úhrady a její splatnost bude uvedena na faktuře vydané Dodavatelem. 

Objednatel se zavazuje, že v případě prodlení s úhradou účetního dokladu (faktury) dodavatele uhradí dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý započaty den prodlení.  

Vznikne-li při dodání nebo montáži zboží vícepráce vinou Objednatele (zejména nepřesnou či neúplnou přípravou), uhradí objednatel tyto vícepráce dle skutečných nákladů vynaložených dodavatelem.

 

 Zrušení objednávky

Objednatel je oprávněn již uzavřenou smlouvu zrušit ve lhůtě 10 pracovních dnů od jejího uzavření, a to zaplacením odstupného ve výši 25 % z celkové ceny díla včetně DPH. Po uplynutí 10 pracovních dnů ode dne uzavření smlouvy je Objednatel oprávněn smlouvu zrušit zaplacením odstupného ve výši 100 % z celkové ceny díla včetně DPH. Smlouva se v těchto případech ruší zaplacením odstupného dle tohoto odstavce dodavateli obdobně jako při odstoupení od smlouvy, přičemž Objednatel není oprávněn smlouvu takto zrušit, pokud již, byť i jen zčásti, plnění Dodavatele přijal nebo Dodavateli sám plnil, tj. například uhradil zálohu. Je-li odstupné hrazeno bezhotovostně, dnem zaplacení odstupného je den připsání příslušné částky odstupného v plné výši na účet Dodavatele uvedení v zápatí těchto VOP.

 

Místo, lhůta díla, dodací podmínky, stavební připravenost

Dodavatel se zavazuje dodat dílo včas, dle podmínek ujednaných v objednávce. O dodání věci bude sepsán protokol, který jsou obě smluvní strany povinny podepsat. Objednatel je povinen v předávacím protokolu uvést všechny vady, které dle jeho názoru má věc v době předání. V případě, že je Dodavatel povinen na základě smlouvy zabezpečit odeslání věci, protokol se nesepisuje. Protokol musí obsahovat alespoň: číslo smlouvy, jméno, obchodní firmu nebo název obou smluvních stran, přebírající osobu (jméno, příjmení), místo dodání věci, datum převzetí věci. V případě, že v době dodání věci nebude objednatel a/nebo jím zplnomocněný zástupce přítomen v místě dodání, vyzve dodavatel objednatele ve lhůtě určené dodavatelem, která nebude kratší než 5 kalendářních dnů, k novému přejímacímu řízení věci. Nedostaví-li se Objednatel nebo jím zplnomocněný zástupce ani v náhradní termín Dodavatelem předem oznámený k převzetí věci a/nebo odmítne podepsat předávací protokol, má se za to, že věc byla předána objednateli v den určeného náhradního termínu, a to bez vad a nedodělků. Takovou skutečnost dodavatel uvede v předávacím protokolu.

 

Smluvní strany se po uzavření smlouvy mohou dohodnout na změně místa a/nebo času dodání věci. V případě, že věc nebude možné dodat na sjednané místo určení a/nebo ve sjednaném čase z důvodu na straně objednatele, vzniká dodavateli nárok na náhradu jemu vzniklých nákladů. V případě, že z důvodu na straně objednatele nebude možné dodat věc v termínu sjednaném ve smlouvě nebo objednatel bude požadovat jiný termín dodání věci oproti smlouvě, vzniká dodavateli nárok na úhradu nákladů spojených s uschováním věci ode dne původně sjednaného termínu dodání dle smlouvy až do doby faktického dodání věci, a to v paušální částce 200,- Kč vč. DPH za každý započatý den takové úschovy. Objednatel uzavřením smlouvy bere na vědomí, že v případě nedodržení původně sjednaného termínu dodání věci dle smlouvy je dodavatel oprávněn nabídnout další možný termín dodání i za několik dní či týdnů oproti návrhu objednatele, nejdéle však do 4 týdnů od data navrženého objednatelem, to vše z důvodu dříve smluvených montážních kapacit pracovníků dodavatele a s ohledem na vyřizování předcházejících zakázek. Takovým prodloužením termínu náhradního dodání věci není dotčen nárok dodavatele na úhradu celkových nákladů spojených s uschováním věci až do doby náhradního dodání věci objednateli.

 

Termín sjednaný pro zhotovení a dodání se počítá ode dne uhrazení zálohy na provedení díla Objednatelem a zaměřením díla.

 

V případě že dodavatel nebude schopen dodat věc v termínu stanoveném smlouvou z důvodů vyšší moci, čas dodání věci se přiměřeně prodlouží o čas trvání důvodů vyšší moci. Za vyšší moc se považují skutečnosti nepředvídatelné, případně předvídatelné, ale neovlivnitelné, přičemž mají vliv na zhotovení nebo dodání věci, zejména stávky, opatření orgánů veřejné moci, přírodní živly a katastrofy apod. Dodavatel je, pokud to bude možné, povinen oznámit tyto skutečnosti objednateli spolu s oznámením alespoň přibližného možného času dodání věci. Pokud se v důsledku vyšší moci stane plnění Dodavatele nemožným, jeho povinnost provést dílo zaniká. V případě že se plnění Dodavatele v důsledku vyšší moci stane splnitelným jen při zvýšených hospodářských nákladech, může Objednatel od smlouvy odstoupit, je však povinen dodavateli nahradit veškeré náklady, které mu do té doby vznikly v souvislosti se zahájením provádění díla dle smlouvy.

 

Pokud je Dodavatel povinen dodat a osadit věc transportním speciálem, je součástí dodávky složení věci na předem připravené místo, které zajistí objednatel. Pokud součástí dodávky není osazení/složení věci, dodavatel zajistí dopravu na místo určení. Objednatel je povinen zajistit potřebnou techniku pro složení věci v uvedený termín a čas dodání. Potřebnou technikou se rozumí dostatečně silná a vhodná technika (stavební jeřáb) pro složení objednané věci na místo určení. V tomto případě dodavatel neodpovídá za složení věci. Objednatel je povinný zajistit potřebnou techniku na místo pro složení věci v předem oznámený termín ze strany dodavatele s tolerancí maximální 60 min od termínu stanoveného dodavatelem. Potřebná doba pro složení nákladu je stanovena spedicí na maximálně 120 minut od termínu a času stanovených dodavatelem. Pokud bude tato doba překročena, může být ze strany dodavatele nebo spedice účtována částka ve výši 5000Kč za každou započatou hodinu.

 

Pokud podle smlouvy není povinností Dodavatele provést montáž díla a Objednatel v rozporu s povinnostmi stanovenými smlouvou nebo těmito VOP nepřevezme dílo, a to ani po písemné výzvě Dodavatele, je Dodavatel oprávněn od smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno právo Dodavatele na náhradu případné újmy. V případě, že si Objednatel nepřevezme dílo ani po výzvě Dodavatele, vzniká Dodavateli nárok na úhradu nákladů spojených s uschováním věci ode dne určeného náhradního termínu dodání až do doby náhradního dodání nebo zániku smlouvy, a to v paušální částce 200,- Kč vč. DPH za každý započatý den takové úschovy. Věc se považuje za dodanou v okamžiku jejího dopravení na určené místo dodání věci.

 

Pokud Objednatel místo montáže věci nepřipraví, resp. nevykoná potřebné úpravy do dne termínu dodání věci nebo včas nezajistí techniku pro dodání věci nebo není možné věc z důvodu nedostupnosti dodat, je Dodavatel oprávněn:

a) od smlouvy odstoupit, nebo

b) nepokračovat v provádění díla, dokud mu nebude doručené oznámení Objednatele o tom, že místo montáže věci je připravené na provedení montáže věci, resp. o tom, že povrchové úpravy uvedené v oznámení Dodavatele jsou dokončené. Pokud se informace uvedené v oznámení Objednatele ukáží jako nepravdivé nebo částečně nepravdivé, Objednatel odpovídá za újmu tím Dodavateli způsobenou a zavazuje se zaplatit dodavateli všechny náklady, které v souvislosti s tím vzniknou. Po dobu, po kterou není Dodavateli umožněno pokračovat v provádění díla dle tohoto odstavce VOP, není Dodavatel v prodlení s dokončením díla dle smlouvy a těchto VOP.

 

Objednatel je povinen zabezpečit sjízdnost přístupových cest a dostupnost místa montáže. Příjezd a místo osazení resp. montáže věci musí být dostupné u některých věcí pro vozidla s hmotností do cca 40 tun. Vozidlo přepravující věc vyžaduje příjezd na stanoviště v dostatečné šířce odpovídající velikosti věci, stejně jako i prostor pro manipulaci s věcí cca 10m před místem osazení věci.

 

Dodavatel není povinen pojistit věc během přepravy, pokud smlouva nestanoví jinak.

 

Dodavatel upozorňuje objednatele na skutečnost, že dodávka věci jakož i případná montáž může být provedena pouze v případě, že venkovní teplota prostředí neklesne pod -4 stupňů Celsia. Dodavatel je oprávněn v rámci kvalitního provedení díla nedodat, nenastoupit či přerušit práce v případě nepříznivého počasí, a to v těchto alternativách: teplota v den dodání v 8 hod. méně než -4 stupně Celsia, sněhové nebo deštivé přeháňky s větrem, nadměrně silný vítr znemožňující manipulaci a montáž.

 

Nebezpečí škody

Nebezpečí škody na věci přechází na objednatele okamžikem dodání věci do místa dodání určeného smlouvou. V případě, že smlouva neobsahuje závazek Dodavatele dodat věc do konkrétního místa, přechází nebezpečí škody na věci na objednatele okamžikem předání věci k přepravě prvnímu přepravci.

 

Objednatel uzavřením smlouvy bere na vědomí, že stojí-li přístřešek/pergola/zimní zahrada u domu, kde hrozí sesuv sněhu, pro bezpečnost Objednatele i bezpečnost konstrukce přístřešku/pergoly/zimní zahrady doporučuje dodavatel na střechu domu umístit zábrany proti sesuvu sněhu. Pokud dojde k sesuvu sněhu a tím k poškození přístřešku/pergoly/zimní zahrady z uvedeného důvodu, nejedná se o reklamaci vady díla jdoucí na vrub Dodavatele. Po předchozí dohodě smluvních stran může být ze strany Dodavatele proveden zpoplatněný výjezd na opravu poškozené součásti věci. Pojistnou událost doporučuje Dodavatel Objednateli nahlásit své pojišťovně.

 

Vady díla, záruka za jakost

Dodavatel v rámci zákonné odpovědnosti za vady odpovídá za vady díla, které mělo dílo v okamžiku předání díla objednateli.

 

Záruční doba je 2 roky ode dne převzetí díla Objednatelem, není-li stanoveno jinak.

 

Dodavatel v rámci poskytnuté záruky za jakost odpovídá za vady na díle, které vzniknou v době trvání záruky. V rámci zákonné odpovědnosti Dodavatele za vady ani v rámci Dodavatelem dobrovolně poskytnuté záruky za jakost však Dodavatel neodpovídá za vady, které vznikly v důsledku porušení povinností Objednatele, např. mechanickým poškozením, chybným nebo nedbalým nakládáním s dílem, přetížením, nevhodným provozním prostředím, nedostatečnými stavebními pracemi ze strany objednatele, nevhodným pozemkem na osazení a montáž věci.

 

Objednatel je povinen v písemném oznámení o vadách Dodavateli uvést: číslo smlouvy, na kterou je servis uplatňován, popis vady (jak se projevuje), detailní fotodokumentaci, dále telefonický kontakt a odpovědnou osobu, která bude s Dodavatelem za účelem odstranění vad komunikovat.

 

Objednateli zanikají práva z vad, na které se vztahuje záruka, které:

– objednatel neoznámí řádně a včas v souladu s těmito VOP,

– Objednatel nezjistil, ačkoli je při včasné prohlídce a dostatečné péči mohl zjistit, protože nevykonal prohlídku v souladu s těmito VOP anebo jí nevykonal s dostatečnou péčí.

 

Dodavatel je povinen nejpozději do 3 dnů od doručení oznámení o vadě díla rozhodnout o oprávněnosti reklamace Objednatele anebo, pokud není možné o oprávněnosti reklamace rozhodnout bez prohlídky díla, tak v této lhůtě oznámit Objednateli datum prohlídky díla. Objednatel poskytne dodavateli součinnost, aby prohlídku díla mohl uskutečnit.

 

Pokud bude reklamace oprávněná, Dodavatel zároveň v čase nutném pro rozhodnutí o oprávněnosti reklamace podle těchto VOP určí lhůtu a způsob odstranění vady, to vše nejpozději do 30 dnů ode dne doručení oznámení Objednatele o vadě díla. 

 

Objednatel je povinen zabezpečit při vyřizování reklamace Dodavateli nebo jím pověřeným osobám přístup k dílu a poskytnout součinnost, aby mohl Dodavatel vady na díle opravit.

 

Použití železobetonu pro zhotovení díla může vést k vytvoření trhlin příčinou sedání, zesmršťování, trhlin způsobených pnutím, trhlin způsobených změnami teploty, přičemž tyto odchylky, změny anebo intolerance se nepovažují za vady díla, které mají podstatný vliv na užitkovou hodnotu a neopravňují Objednatele k uplatnění nároku na slevu z ceny díla. Nároky z vad nevznikají, pokud je dílo dodané podle smlouvy vhodné na předpokládaný resp. obvyklý účel a vykazuje vlastnosti přiměřené pro díla tohoto typu a které Objednatel může očekávat. Nepatrné rozměrové odchylky jsou výrobně-technicky podmíněné a nejsou klasifikovány jako nedostatek díla. Proto jsou nároky každého druhu z tohoto důvodu vyloučené.

 

Výhrada vlastnictví

Vlastnické právo k věci přechází na objednatele dnem úplného zaplacení celkové ceny díla včetně DPH sjednané ve smlouvě a rovněž i podepsáním předávacího protokolu podle toho, která skutečnost nastane později. 

 

V případě, že Objednatel zaplatí celkovou cenu díla včetně DPH a/nebo její dosud nezaplacenou část Dodavateli až po jeho převzetí, Dodavatel zůstává vlastníkem věci až do doby úplného zaplacení celkové ceny díla včetně DPH Dodavateli (výhrada vlastnictví). 

 

Až do doby, kdy se Objednatel stane vlastníkem věci, je povinen věc udržovat na své náklady v řádném a provozuschopném stavu. V případě jakéhokoliv poškození věci nebo vzniku vady na věci je Objednatel povinen tuto skutečnost bezodkladně oznámit Dodavateli. Pokud se jedná o poškození, za které neodpovídá Dodavatel, je Objednatel povinen zabezpečit na své náklady opravu věci. Objednatel není oprávněn měnit technické vlastnosti a konstrukci věci bez předchozího písemného souhlasu dodavatele. Objednatel nesmí do doby, než se stane vlastníkem věci, věc dát do užívání třetí osobě, nesmí ji prodat ani pronajmout, dát do zástavy ani použít na zajištění svých závazků, popř. s ní jiným způsobem nakládat.

 

V případě, že Objednatel i přes tento zákaz umožní třetí osobě, aby s věcí nakládala, popřípadě věc na třetí osobu převede a nebude možno toto právo třetí osoby zrušit, je Objednatel povinen převést na Dodavatele platby, které mu byly zaplacené z titulu právního vztahu mezi ním a třetí osobou a práva, případně nároky, které mu vznikly, a to až do výše ještě nesplacené celkové ceny díla včetně DPH. Objednatel je povinen nahradit dodavateli všechny náklady spojené s uplatněním a vymáháním vlastnického práva a spojených práv či nároků vážících se k věci.

  

V případě úplného zničení nebo odcizení věci má dodavatel právo započítat si oproti pojistnému plnění částku odpovídající všem současným i budoucím doposud neuhrazeným pohledávkám Dodavatele ze smlouvy. Případný zůstatek pojistného plnění vyplatí dodavatel Objednateli. Objednatel je povinen oznámit Dodavateli místo trvalého nebo dočasného umístění věci a/nebo její části a bezodkladně Dodavatele informovat o všech změnách tohoto umístění, umožnit Dodavateli kdykoliv přístup k věci a/nebo její části, a to bez oznámení Dodavatele o úmyslu zkontrolovat věc a/nebo její část.

 

V případě, že ani po písemné výzvě Dodavatele k úhradě celkové ceny díla a/nebo její dosud objednatelem nezaplacené části objednatel neuhradí Dodavateli celkovou cenu díla nebo její dosud nezaplacenou část, je Dodavatel oprávněn věc a/nebo její část převzít zpět do své dispozice, a to i bez součinnosti Objednatele a/nebo předchozího oznámení Objednateli této skutečnosti. Objednatel za tímto účelem zmocňuje Dodavatele ke vstupu na pozemky Objednatele, na kterých se nachází věc a/nebo její část za účelem převzetí věci a/nebo její části Dodavatel zpět do jeho dispozice.

 

Užívání věci

Objednatel je povinen užívat věc v souladu s jejím účelem užití a v souladu s příslušnými závaznými předpisy a pokyny Dodavatele a/nebo jím určených třetích osob. Objednatel je povinen zabezpečit na své náklady pravidelnou údržbu věci. Objednatel po čas trvání záruky není oprávněn bez předcházejícího písemného souhlasu Dodavatele provádět technické nebo konstrukční změny na věci. Na základě písemného souhlasu může změny a zásahy vykonat jen Dodavatel na náklady Objednatele.

 

V případě, že Objednatel nedodrží povinnosti stanovené v tomto článku VOP po dobu trvání záruky, zanikají mu práva plynoucí ze záruky v okamžiku porušení jeho povinností. 

 

Objednatel uzavřením smlouvy bere na vědomí a souhlasí s tím, aby Dodavatel pořídil fotografii a/nebo audiovizuální záznam zhotoveného předmětu díla (věci) a jeho nejbližšího okolí, a to pro interní účely Dodavatele týkající se splnění zakázky, stejně tak za účelem propagace produktů Dodavatele a jeho firmy veřejnosti. Pořízenou fotografii a/nebo audiovizuální záznam je Dodavatel oprávněn zveřejnit na svých webových stránkách, Facebooku, Instagramu a případných dalších sociálních sítích, které sám spravuje a/nebo na kterých prezentuje své produkty a svou firmu. Dodavatel je též oprávněn použít fotografii a/nebo audiovizuální záznam v rámci díla souborného pro stejné účely. Pořízením a zveřejněním fotografií a/nebo audiovizuálního záznamu ze strany Dodavatele nevznikají Objednateli žádné nároky, zejména na peněžité a/nebo jakékoliv nepeněžité plnění. Objednatel je oprávněn kdykoliv souhlas uvedený v tomto odstavci odvolat, a to písemným oznámením zaslaným na emailovou adresu dodavatele uvedenou v těchto VOP. Objednatel bere na vědomí, že odvolání souhlasu má účinky pouze do budoucna a nedotýká se již zveřejněných děl.

 

Odpovědnost za újmu

Smluvní strany odpovídají za újmu, kterou způsobí porušením svých povinností.
 


 

 

 

Ukončení smlouvy o dílo
 

 Smlouva končí dnem vypořádání všech práv, povinností a nároků smluvních stran z ní vyplývajících.
 

Jinak je možné smlouvu ukončit dohodou smluvních stran anebo odstoupením od smlouvy v případech uvedených v Občanském zákoníku, ve smlouvě a v případech uvedených v těchto VOP.

 

Dodavatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, zejména v těchto případech:

– Objednatel je v prodlení se zaplacením ceny za dílo a/nebo její části déle než 15 dní,

– po uzavření smlouvy s Objednatelem vznikly prokazatelné skutečnosti na straně Objednatele, které zakládají oprávněné pochybnosti o možnosti včasného a úplného plnění všech povinností a       závazků ze strany Objednatele, hlavně ve vztahu k zaplacení ceny díla a Objednatel ani po výzvě Dodavatele neposkytnul Dodavateli dostatečnou záruku,

– není možné z důvodu nedostupnosti místa dodání věci pro techniku věc na místo určení dodat a Objednatel ani přes výzvu Dodavatele nezajistil jiný způsobem dodání věci,

– Objednatel včas nezajistil stavební připravenost nebo techniku pro složení věci,

– dojde k zahájení insolvenčního řízení proti Objednateli či Objednatel vstoupí do likvidace.

 

Případné odstoupení od smlouvy se uskuteční písemnou formou. Odstoupením od smlouvy ze strany Objednatele nezanikají práva a povinnosti, které vznikly v důsledku porušení smlouvy, a to zejména nárok na náhradu újmy, smluvní pokuty a jiných sankcí. Objednatel je v případě odstoupení od smlouvy povinen na vlastní náklady dopravit věc Dodavateli, pokud věc nebyla umístěna v místě dodání či nebyla provedena montáž věci. V případě že tak neučiní, je Dodavatel oprávněn na náklady Objednatele věc odebrat, a to i vstupem na pozemky ve vlastnictví Objednatele a odvézt sám, k čemuž ho Objednatel podpisem smlouvy zmocňuje. Objednatel je povinen věc odevzdat Dodavateli v původním stavu s přihlédnutím k obvyklému opotřebení. Pokud Objednatel poruší tuto svou povinnost, je Dodavatel oprávněn uvést věc do původního stavu na náklady Objednatele.

 

Zpracování osobních údajů

Dodavatel coby správce bude zpracovávat osobní údaje, tj. veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě, které mu objednatel jako subjekt údajů poskytl, nebo které Dodavatel získal na základě plnění smlouvy (dále též jen „osobní údaje“), za podmínek příslušných právních předpisů, tj. zejména Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Kategoriemi zpracovávaných osobních údajů jsou identifikační a kontaktní údaje a zákonným důvodem zpracování osobních údajů je plnění smlouvy mezi Objednatelem a Dodavatelem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Zpracování osobních údajů bude probíhat za účelem výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Objednatelem a Dodavatelem, přičemž osobní údaje budou Dodavatelem uchovávány po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Objednatelem a Dodavatelem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů. Poskytnuté osobní údaje Dodavatel neposkytuje žádným třetím osobám vyjma osob podílejících se na plnění smlouvy a případů, kdy bude Dodavatel povinen tyto předat či zpřístupnit na základě právních předpisů či pravomocných a vykonatelných soudních či jiných podobných rozhodnutí. Dodavatel nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. Objednatel potvrzuje, že poskytnuté údaje jsou přesné a zavazuje se své osobní údaje uvádět správně a pravdivě, jakož i informovat Dodavatele bez zbytečného odkladu o změně ve svých osobních údajích. Ve vztahu k osobním údajům má objednatel právo:

1. na přístup k osobním údajům, tj. právo získat od správce (Dodavatele) potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány a příp. právo na přístup k osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

2. na opravu, tj. právo na to, aby správce (Dodavatel) bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se objednatele týkají a rovněž právo na doplnění neúplných osobních údajů dle čl. 16 GDPR,

3. na výmaz, tj. právo na to, aby správce (Dodavatel) bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, pokud je dán některý z důvodů uvedených v čl. 17 odst. 1 GDPR,

4. na omezení zpracování v případech uvedených v čl. 18 GDPR,

5. na přenositelnost osobních údajů za podmínek stanovených v čl. 20 GDPR,

6. vznést námitku proti zpracování osobních údajů za podmínek upravených v čl. 21 GDPR,

7. podat stížnost u dozorového úřadu v případě, že se domnívá, že při zpracování osobních údajů došlo k porušení právních předpisů. Dozorovým úřadem v České republice je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.Dodavatel neustavil pověřence pro ochranu osobních údajů, neb není jeho povinností tak učinit. Dodavatele je možné kontaktovat písemně na adrese sídla správce uvedené výše, písemně prostřednictvím emailové adresy: či telefonicky na tel. čísle.

 

Závěrečná ustanovení

Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dnem 01.01.2022

 

Objednatel je povinen bezodkladně oznámit dodavateli skutečnost, že bylo zahájeno insolvenční řízení proti jeho osobě coby dlužníkovi, bylo zahájeno exekuční řízení proti jeho osobě coby povinnému, popř. že Objednatel přijal rozhodnutí o svém zrušení s likvidací.

 

Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou výslovně upravené smlouvou, zaměřovacím protokolem a/nebo těmito VOP, se řídí ustanoveními Občanského zákoníku a ostatními všeobecně závaznými předpisy v mezích jejich působnosti.

 

Smluvní strany se zavazují řešit případné spory vzniklé ze smlouvy vždy nejdříve vzájemným jednáním. Pokud jedna ze smluvních stran oznámí druhé smluvní straně, že pokládá pokus o dohodu za nemožný, anebo odmítne s druhou smluvní stranou komunikovat, bude spor řešen soudní cestou.

 

Objednatel podpisem smlouvy prohlašuje, že je solventní, není v úpadku ani mu úpadek nehrozí, že proti němu nebylo zahájeno insolvenční řízení.

 

Objednatel není oprávněný využívat, překládat, kopírovat a rozmnožovat či jinak zpřístupňovat třetím osobám jakékoliv materiály nebo dokumentaci související s dílem.

 

Objednatel svým podpisem smlouvy potvrzuje, že se důkladně obeznámil s těmito VOP a akceptuje podmínky v nich stanovené.

 

Smluvní strany prohlašují, že VOP tvoří jako příloha nedílnou součást smlouvy.